Tag

izbori

Browsing

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1.BRUNO CVETKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1. DANIJEL BRKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1. TOMISLAV VULIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA:

1.MARIJA POLJAK

2.IVAN ŠKES

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.MIROSLAV BAŠIĆ

2.GORAN KUTLIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.IGOR MULKOVIĆ

2.TOMISLAV STANKOVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.DAMIR  KNEŽEVIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENO RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST:

1.MARIJA GALOVIĆ

2.NEVEN KRIVEC

3.JOŠKO ŽABKAR

KANDIDACIJSKA LISTA ZA  VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.MIRJANA KUČINA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.MLADEN NOVOSELIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.DAVOR DUIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA DJELATNOST RADNE TERAPIJE:

1.ANDREA MATKOVIĆ

2.IVANA ŠTEDUL

KANDIDACIJSKA LISTA ZA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.JASNA MATIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ZAMJENIKA VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

2.SANJA KUŠTREBA

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.NIVES BOŽIĆ

2.DALIBOR PETIR

3.BLAŽENKA SLAVULJ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANA SUDOVA KOMORE STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST:

1.ANA ACMAN BARIŠIĆ

2.MAJA MEZAK HERCEG

Klasa: 003-08/17-01/76
Ur.broj: 351/01-18-74
Zagreb, 08.02.2018.g.


Temeljem članka 22.a. Statuta HKZR te provedenog elektronskog glasovanja Predsjednica HKZR donosi sljedeću

ODLUKU

1. Produžuje se rok za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD.


2. Rok za podnošenje kandidatura za mjesto zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD istječe
zaključno sa petkom 09. veljače 2018. godine do 14,00 sati. Uvjetuju se kandidati da osobno dostave kandidature u Ured Općih poslova, Ilica 229/I.


3. Prijave kandidata pristigle nakon roka neće se razmatrati.


4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje:
Obzirom na nepravovaljanost provedenog kandidacijskog postupka zbog nepristiglih i nepravovaljanih prijava za tijela i članove tijela (zamjenika voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD), postupajući sukladno općim aktima HKZR –a bilo je potrebno odlučiti kao u Izreci.

 

Predsjednica HKZR
Saša Radić, bacc.therap.occup.

KLASA: 003-08/17-01/76

URBROJ: 351/01-18-2

Zagreb, 05.01.2018. godine

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR-a

O PROVOĐENJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE

VODITELJA STRUKOVNIH RAZREDA, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA TE

          ČLANOVE SUDOVA KOMORE U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

 

1.Izborna skupština održat će se 24. veljače 2018.god. na kojoj će se birati Voditelji SR, zamjenici Voditelja SR, članovi Nadzornog odbora HKZR i članovi Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2018. – 2022.god.

2.Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 31. siječnja 2018.god. do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3.Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

– Obrazac-01-18-Podaci-o-kandidatu-za-Voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-02-18-Podaci-o-kandidatu-za-Zamjenika-voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-03-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-04-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-zamjenika-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-05-18-Podaci-o-kandidatu-za-Nadzorni-odbor- HKZR

– Obrazac-06-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Nadzornog-odbora-HKZR

– Obrazac-07-18-Podaci-o-kandidatu-za-Sudove-HKZR

– Obrazac-08-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Sudova-HKZR

 

4.Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

5.Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

6.Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:

Broj članova

Voditelj SR zamjenik Voditelja SR član NO član suda u 1. stupnju

član suda u 2. stupnju

SR DSI

20

20 9 9

9

SR DRT

20

20 6 6

6

SR ZRTD

34 34 17 17

17

SR MLD

81 81 41 41

41

 

 

7.Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za Voditelja i zamjenika Voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove sudova Komora u 1. i 2. stupnju po 1 kandidata za svaki sud.

8.Voditelja i zamjenika Voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak  provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

9.Temeljem izbora Voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje Predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

10.Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.god. na sljedeću adresu:

 

a) Ako se kandidirate za Voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 

b)Ako se kandidirate za Zamjenika voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika Voditelja Strukovnog razreda _____________________

 

c)Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                      Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

        – Izbor za člana Nadzornog odbora Komore (_______)

 

d)Ako se kandidirate za člana Sudova Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                              Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                         10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

                    – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

 

 

Ako imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte Urede Komore:

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; 01 4667 990

SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr;  01 777 4048

SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; 01 779 2523

SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; 01 370 6055

 

 

Predsjedništvo HKZR

 

 

Ur. broj: 351-2/11-133-18
Zagreb, 30.09.2011. god.

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR
O ODRŽANOJ IZVANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE DANA 24.09.2011. G.

1. Dana 24. rujna 2011. g. održana je u Zagrebu, u Hotelu „I“, izvanredna sjednica Skupštine HKZR. Izvanredna sjednica Skupština HKZR održana je, prvenstveno, iz razloga što na prethodnoj redovnoj sjednici Skupštine, nisu donesene odluke o usvajanju financijskih izvješća, poslovnom i financijskom planu za 2011. g.

2. Na izvanrednoj sjednici Skupštine usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine iz razloga pojednostavljenja donošenja odluka Skupštine. Najbitnija je izmjena vezana uz glasovanje i odlučivanje van sjednice Skupštine.
Naime, delegati Skupštine, koji iz opravdanih razloga ne mogu sudjelovati na sjednici Skupštine, mogu glasovati za pojedine odluke, ukoliko se glasuje za izvornu odluku, i prije sjednice Skupštine u pisanoj formi.
Također, u iznimnim situacijama, ukoliko treba hitno donijeti neku odluku između dva zasjedanja Skupštine, delegati mogu odlučivati i elektronskim putem ili telefaksom, na temelju dostavljene cjelokupne dokumentacije vezane uz donošenje odluke.

3. Na sjednici Skupštine usvojene su i dopune Statuta HKZR.  Najbitnije dopune Statuta se odnose na proširenje ovlasti Nadzornog odbora.

4. Skupština je razriješila dosadašnju članicu Vijeća Komore  gđu. Milku Deveđiju. Potvrđeni su članovi  Vijeća Komore iz DSI gosp. Želimir Fabić, koji je ujedno i zamjenik voditelja Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva,  i Danijela Ponjan.

5. Na prethodnoj sjednici Skupštine, 11.06.2011.god. izabrani su članovi Nadzornog odbora te Sudova Komore u I i II stupnju. Na ovoj sjednici su isti imenovani u zajednička tijela HKZR kako sljedi:

NADZORNI ODBOR:

1. Miroslav Subanović (DSI)
2. Željko Lončar (ZRTD)
3. Danijela Kutija – Leskovšek (DRT)
4. Nikolina Mikuljan (MLD).

SUDOVI KOMORE U I. i II. STUPNJU:

1. Josipa Radas i Marija Obradović (DSI)
2. Jurica Magdić i Branimir Zrilić (ZRTD)
3. Davorka Drempetić i Marlena Kovačević (DRT)
4. Marina Malčić i Tanja Lipovšćak (MLD)

6. Skupština je potvrdila Poslovni plan za 2011. god, kao i Izvješće o radu Predsjedništva između dviju sjednica Skupštine.

7. Skupština je usvojila i Financijsko izvješće Komore za proteklo razdoblje, te je usvojila Financijski plan za 2011. god., kao i okvirni Financijski plan za 2012. god.

Službena osoba za informiranje HKZR:
Đurđa Sakal, dipl iur.

Datum: 25.svibnja 2011.g

Klasa: P-i-26/31

UrBroj: 351-2/11-26-31

OBAVIJEST O REZULTATIMA GLASOVANJA

ZA IZBORE ZA DELEGATE SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. BOSILJ MARIN, 61 GLAS
 2. JAGIĆ VEDRAN, 60 GLASOVA
 3. KECERIN ROBERT, 60 GLASOVA
 4. RADIĆ IVAN, 60 GLASOVA
 5. DEVČIĆ-ZGLAVNIK NIKOLINA, 58 GLASOVA
 6. MLINAR ZDENKO, 56 GLASOVA
 7. CVITKOVIĆ DUNJA, 56 GLASOVA
 8. HORVATIĆ INGA, 53 GLASA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. MALBAŠIĆ ANA, 47 GLASOVA
 2. BAHUN VLADIMIR, 44 GLASA
 3. DOZAN ANKICA, 44 GLASA
 4. PAUNOVIĆ JULIJANA, 42 GLASA
 5. ŠKUFLIĆ DRAGICA, 39 GLASOVA
 6. DOMITROVIĆ STANKO, 38 GLASOVA
 7. GAŠPIĆ IVANA, 37 GLASOVA
 8. MARTINUŠ TOMISLAV, 36 GLASOVA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. KAVALARI DAVOR, 58 GLASOVA
 2. KȌNIGSHOFER NATAŠA, 58 GLASOVA
 3. TONČIĆ MIHAELA, 53 GLASA
 4. SINKOVIĆ JURICA, 52 GLASA
 5. KONJEK NATAŠA, 51 GLAS
 6. PRODANOVIĆ TIHANA, 48 GLASOVA
 7. SVEČNJAK-ROMANIĆ SUZANA, 47 GLASOVA
 8. IDA BOVCON, 46 GLASOVA

Izabrani Delegati u I. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. ABRAMOVIĆ BORIS, 171 GLAS
 2. LEONTIĆ TANJA, 161 GLAS
 3. KARAULA TANJA, 150 GLASOVA
 4. SEKULIĆ LJILJANA, 137 GLASOVA
 5. LOVREK ĐURĐICA, 136 GLASOVA
 6. LESKOVAR IVANA, 134 GLASA
 7. RESANOVIĆ ZORAN, 134 GLASA
 8. VANJA JAGODA, 116 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. PUHARIĆ DALIBOR, 20 GLASOVA
 2. MANCI MAJA, 18 GLASOVA
 3. VIDIĆ ŠTEFICA, 16 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. KNEŽEVIĆ IVICA, 9 GLASOVA
 2. SABLJAK BILJANA, 9 GLASOVA
 3. ŠARAVANJA TOMISLAV, 8 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. VRANIĆ STIV, 9 GLASOVA
 2. OPAČAK NERA, 7 GLASOVA
 3. BONDŽA SUZANA, 5 GLASOVA

Izabrani Delegati u II. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. MIJATOVIĆ DARKO, 52 GLASA
 2. TRAC STANKA, 50 GLASOVA
 3. ZEBA ANTO, 49 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva ostvarenih glasova su:

 1. IVANČIĆ RADOLOVIĆ KLAUDIJA, 15 GLASOVA
 2. MARŠIĆ RUŽA, 11 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost ostvarenih glasova su:

 1. FINKA NIKOLA, 15 GLASOVA
 2. BUTIGAN GORAN, 10 GLASOVA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. ROŽMAN VANDA, 2 GLASA
 2. VONDRA-BUTIGAN ALENKA, 2 GLASA

Izabrani Delegati u III. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. SUČIĆ NEVEN, 81 GLAS
 2. CVJETKOVIĆ VESNA, 79 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva prema broju ostvarenih glasova su:

 1. EFENDIĆ NADA, 9 GLASOVA
 2. ČIKEŠ STIPE, 8 GLASOVA
 3. PETKOVIĆ ANITA, 8 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za zdravstveno radiološko-tehnološku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. IVČEVIĆ NIKŠA, 23 GLASA
 2. ĐUROVIĆ VESELIN, 22 GLASA
 3. VISKOVIĆ MARKO, 22 GLASA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije prema broju ostvarenih glasova su:

 1. JERIĆ-MILOŠ VEDRANA, 6 GLASOVA
 2. ŠUSTIĆ VIDAN IVANA, 5 GLASOVA
 3. VIDOV JOSIP, 5 GLASOVA

Izabrani Delegati u IV. Izbornoj jedinici Strukovnog razreda za medicinsko–laboratorijsku djelatnost prema broju ostvarenih glasova su:

 1. RABUŠIĆ VESNA, 17 GLASOVA
 2. MIKIĆ DIJANA, 15 GLASOVA
 3. KRALJEVIĆ MIRJANA, 14 GLASOVA

Središnje izborno povjerenstvo

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima