Pristup informacijama

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Hrvatska komora zdravstvenih radnika kao tijelo javne vlasti niže navedeno objavljuje:

[toggler title=”1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada”]
Zakonski okvir
Akti HKZR
Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
[/toggler]

 

[toggler title=”2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje”]
Zakonski okvir
Akti HKZR
Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
[/toggler]

 

[toggler title=”3. nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona”] e-savjetovanje (uskoro)
[/toggler]

 

[toggler title=”4. godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti”] Zapisnici sa Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora Komore
Financijski izvještaj Komore
Tečajeve stručnog usavršavanja (uskoro)
Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
Naputak Članstvu
Obrasci
Obavijest Zdravstvenim Ustanovama
Pravo na pristup informacijama
Strukovni Razred Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva
Strukovni Razred Za Zdravstvenu Radiološko-Tehnološku Djelatnost
Strukovni razred za djelatnost radne terapije
Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
[/toggler]

 

[toggler title=”5. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podatka i načinu pristupa i ponovne uporabe”]

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora vodi registar svojih članova

Komora vodi registre te prikuplja i obrađuje podatke u njima sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Svi registri koje vodi Komora su javne knjige. Registri su zbirke isprava koje sadrže podatke o članovima Komore. Status člana stječe se danom upisa u registar Komore. Upisom u registar član stječe sva prava i obveze propisane Statutom i općim aktima Komore. Komora  vodi slijedeće registre: Registar magistara sanitarnog inženjerstva, Registar diplomiranih sanitarnih inženjera, Registar prvostupnika sanitarnog inženjerstva, Registar sanitarnih tehničara, Registar prvostupnika radiološke tehnologije, Registar prvostupnika radne terapije, Registar magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar diplomiranih inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar zdravstveno-laboratorijskih tehničara.

Komora može prema potrebi uvesti i druge registre ako isto proizlazi iz zakona, drugog posebnog propisa ili akta.

Registar HKZR
[/toggler]

 

[toggler title=”6. informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža “]

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora predstavlja i zastupa interese magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, prvostupnika sanitarnog inženjerstva, magistara radiološke tehnologije, prvostupnika radiološke tehnologije, prvostupnika radne terapije, magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike, diplomiranih inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjera medicinske radiologije, viših radnih terapeuta, viših fizikalnih terapeuta – smjer radne terapije, inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijskih tehničara, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine, prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

• vodi registar svojih članova,
• izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad,
• obavlja stručni nadzor nad radom gore navedenih zdravstvenih radnika
• provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
• utvrđuje najniže cijene rada gore navedenih zdravstvenih radnika

Obrasci
Naputak Članstvu
Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
[/toggler]

 

[toggler title=”7. podatke o izvoru financiranja, proračun Komore, financijski plan Komore, podatke o izvršenju proračuna, financijskog plana”] Financijski izvještaj Komore
Financijski plan Komore (uskoro)
[/toggler]

 

[toggler title=”8. informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa”]Donacije i sponzorstva (uskoro)
[/toggler]

 

[toggler title=”9. informacije o postupcima javne nabave, dokumentacija potrebna za nadmetanje, informacija o izvršavanju ugovora”]Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi jer se ne financira iz proračuna.
[/toggler]

 

[toggler title=”10. obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentacija potreba za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka”]Natječaji Komore objavljuju se na web stranicama Komore (www.hkzr.hr). Iako Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, natječaji se objavljuju javno.
[/toggler]

 

[toggler title=”11. informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti”]Tijela Komore su: Skupština, Vijeće Komore, Predsjedništvo, Strukovni razredi, Nadzorni odbor, Sudovi Komore (u I i II stupnju).
Predsjedništvo Komore čine predsjednik i tri dopredsjednika. Predsjednik i tri dopredsjednika Komore su po dužnosti voditelji Strukovnih razreda. Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru.
Djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološka djelatnost, djelatnost radne terapije i medicinsko-laboratorijska djelatnost su predstavljene kroz slijedeće Strukovne razrede:
a. Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva,
b. Strukovni.razred.za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost,
c. Strukovni razred za djelatnost radne terapije,
d. Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost

O HKZR
[/toggler]

 

[toggler title=”12. zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti”]Zapisnici sa Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora Komore
Zapisnici sjednica Vijeća Komore, Vijeća SR i Povjerenstava Komore (uskoro)
[/toggler]

 

[toggler title=”13. obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;”]Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu informacija

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Odlukom Predsjedništva Komore (Klasa: 003-08/17-01/6, Ur. broj: 351/01-17-6) od dana 08. veljače 2017. godine, službenikom za informiranje imenovana je Lidija Poljak Marić, mag.iur., stručni suradnik – pravnik općih poslova Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Službenika je moguće kontaktirati na e-mail: lidija.poljak@hkzr.hr

Odluka o visini troškova (uskoro)

[/toggler]

 

[toggler title=”14. najčešće tražene informacije i ostale obavijesti;”]Najčešća pitanja i odgovori (uskoro)
HKZR novosti

[/toggler]

 

 

 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Odlukom Predsjedništva Komore (Klasa: 003-08/17-01/6, Ur. broj: 351/01-17-6) od dana 08. veljače 2017. godine, službenikom za informiranje imenovana je Lidija Poljak Marić, mag.iur., stručni suradnik – pravnik općih poslova Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Službenika je moguće kontaktirati na e-mail: lidija.poljak@hkzr.hr

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima