Naknada za pristup informacijama

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 123/22)

Pravilnikom propisuje se način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske. Svrha Središnjeg kataloga je omogućiti korisnicima trajnu dostupnost službenih dokumenata radi informiranja i ponovne uporabe. Središnji katalog vodi i održava Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

—-

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/1569/22)

25. lipnja 2022. godine stupio je na snagu Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22). Pročišćeni tekst i korisne informacije dostupne se na mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje PRAVNI OKVIR – Povjerenik za informiranje (pristupinfo.hr)

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

 • pisanim putem na adresu: Trg Drage Iblera 9,
  10000 Zagreb, Hrvatska
  p. 191
  ;
 • elektroničkim putem na adresu: hkzr@hkzr.hr;
 • na broj tel: +385 1 4667 990;
 • osobno u Uredu Komore radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Naknada za pristup informacijama

 Na temelju članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska komora zdravstvenih radnika ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. navedenog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html).

Ponovna uporaba informacija

 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište;
 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti;
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija;
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/2015):

(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.

(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Preuzimanje obrazaca

Službenik za informiranje

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 8515, 69/22) te članka 22.a Statuta HKZR i članka 23. stavka 3. Poslovnika o radu Predsjedništva HKZR-a, Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika dana 8. srpnja 2024. (KLASA: 025-01/24-01/69 URBROJ: 351/01-24-4) donijelo je odluku da se službenikom za informiranje u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika imenuje Ana Gracin bacc.oec.

Službenika je moguće kontaktirati na e-mail: ana.gracin@zrtd.hkzr.hr

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće [pdf]

Godišnje izvješće [csv]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće [pdf]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće [pdf]

Godišnje izvješće [csv]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće [PDF]

Godišnje izvješće [CSV]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće [PDF]

Godišnje izvješće [CSV]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće [PDF]

Godišnje izvješće [CSV]

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) za 2023. godinu

Godišnje izvješće [PDF]

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima