Pristup informacijama

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Hrvatska komora zdravstvenih radnika kao tijelo javne vlasti niže navedeno objavljuje:

1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada

 

2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje

 

3. nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona

 

 

5. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podatka i načinu pristupa i ponovne uporabe

 

6. informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža

 

7. podatke o izvoru financiranja, proračun Komore, financijski plan Komore, podatke o izvršenju proračuna, financijskog plana

 

8. informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 

9. informacije o postupcima javne nabave, dokumentacija potrebna za nadmetanje, informacija o izvršavanju ugovora

 

10. obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentacija potreba za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

11. informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti

 

12. zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti

 

13. obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;

 

14. najčešće tražene informacije i ostale obavijesti;

 

 

 

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Odlukom Predsjedništva Komore (Klasa: 003-08/17-01/6, Ur. broj: 351/01-17-6) od dana 08. veljače 2017. godine, službenikom za informiranje imenovana je Lidija Poljak Marić, mag.iur., stručni suradnik – pravnik općih poslova Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Službenika je moguće kontaktirati na e-mail: lidija.poljak@hkzr.hr