Preuzmite: Odluka o naknadama i iznosima za usluge Hrvatske komore zdravstvenih radnika (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 5. i članka 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22. i 88/22.), a u vezi s Odlukom Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. (SL L 187., 14. 7. 2022.) i Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku (SL L 187., 14. 7. 2022.), Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Vlade Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 85/22.) i članka 22.a Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, članka 23. stavka 3. Poslovnika o radu Predsjedništva Hrvatske komore zdravstvenih, Predsjedništvo Hrvatske komore zdravstvenih radnika je dana 31. kolovoza  2022. godine donijelo

ODLUKU O NAKNADAMA I IZNOSIMA ZA USLUGE HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 (PROČIŠĆENI TEKST)

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju naknade i iznosi za usluge Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje Komora, u vršenju javnih ovlasti i drugih poslova, pruža svojim članovima.

Članak 2.

Naknade za usluge iz članka 1. ove Odluke odnose se na naknadu za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) prema drugoj razini obrazovanja, naknadu za izdavanje duplikata odobrenja za samostalan rad (licence), naknadu za izdavanje duplikata rješenja koje Komora donosi u upravnom postupku, naknadu za izdavanje duplikata članske iskaznice, naknade za izdavanje potvrda za neometano pružanje usluga na području država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, naknadu za provjeru znanja u postupku obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence), naknadu za obnavljanje odobrenja za samostalan rad članovima Komore koji podliježu plaćanju ove naknade, naknadu za izdavanje potvrda iz evidencija Komore, naknadu za davanje mišljenja/potvrda koje traže treće osobe, naknadu za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i djelatnosti radne terapije u mreži javne zdravstvene službe odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe te naknadu za vrednovanje stručnog usavršavanja članova Komore.

Članak 3.

Zdravstveni radnik koji stekne višu razinu obrazovanja može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) prema novo stečenoj razini obrazovanja.

Na izričit zahtjev zdravstvenog radnika radi potreba radnog mjesta ili drugog opravdanog razloga može se izdati odobrenje za samostalan rad (licence) prema već stečenoj nižoj razini obrazovanja.

Visina naknade za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) iz stavka 1. i 2. ovog članka iznosi 300,00 kn, odnosno 39,82 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro, a uključuje troškove vezane uz provedbu promjene upisa u registrima Strukovnih razreda, izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) i izdavanje članske iskaznice.

Članak 4.

Zdravstveni radnik kojemu je uništeno, otuđeno ili izgubljeno odobrenje za samostalan rad (licenca) ili kod kojeg postoji neki drugi opravdan razlog za izdavanje duplikata odobrenja za samostalan rad (licence), dužan je Komori podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata odobrenja za samostalan rad (licence) na obrascu propisanom od strane Komore.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Komori u roku od 3 dana od dana saznanja za gubitak, uništenje odnosno otuđenje odobrenja za samostalan rad (licence).

Visina naknade za izdavanje duplikata odobrenja za samostalan rad (licence) iznosi 50,00 kn odnosno 6,64 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

 Članak 5.

U slučaju uništenja, otuđenja, gubitka ili nekog drugog opravdanog razloga, Komora može zdravstvenom radniku na njegov zahtjev izdati duplikat rješenja koje donosi u upravnom postupku.

Visina naknade za izdavanje duplikata rješenja u upravnom postupku iznosi 50,00 kn odnosno 6,64 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

 Članak 6.

Zdravstveni radnik kojemu je uništena, otuđena ili izgubljena članska iskaznica ili kod kojeg postoji neki drugi opravdan razlog za izdavanje duplikata članske iskaznice, dužan je Komori podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata članske iskaznice na obrascu propisanom od strane Komore.

Visina naknade za izdavanje duplikata članske iskaznice iznosi 90,00 kn odnosno 11,95 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 7.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika može zdravstvenom radniku koji je upisan u registar članova HKZR, na njegov zahtjev, izdati EU potvrdu i/ili potvrdu o trenutnom profesionalnom statusu i/ili potvrdu o sukladnosti stupnja obrazovanja.

EU potvrdom potvrđuje se da je određena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje određenom reguliranom profesijom te da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu zabranu bavljenja tom profesijom.

EU potvrda izdaje se bez naknade za podnositelja zahtjeva.

Članak 8.

Potvrdom o trenutnom profesionalnom statusu potvrđuje se vodi li se, ili se vodio, protiv člana disciplinski postupak te da li mu je izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence).

Potvrda o trenutnom profesionalnom statusu može se izdati u redovnom postupku u roku od 30 dana ili u žurnom postupku u roku od 8 dana.

Visina naknada za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu u redovnom postupku iznosi 100,00 kn odnosno 13,27 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Visina naknada za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu u žurnom postupku iznosi 200,00 kn odnosno 26,54 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 9.

Potvrdom o sukladnosti stupnja obrazovanja dokazuje se formalna kvalifikacija propisana odredbama Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 07. rujna 2005. godine.

Potvrda o sukladnosti stupnja obrazovanja može se izdati u redovnom postupku u roku od 30 dana ili u žurnom postupku u roku od 8 dana.

Visina naknada za izdavanje potvrde o sukladnosti stupnja obrazovanja u redovnom postupku iznosi 100,00 kn odnosno 13,27 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Visina naknada za izdavanje potvrde o sukladnosti stupnja obrazovanja u žurnom postupku iznosi 200,00 kn odnosno 26,54 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 10.

Zdravstveni radnici koji u 6 (šest) godina ne uspiju prikupiti dovoljan broj bodova potreban za obnovu odobrenja za samostalan rad (licence), kao i oni zdravstveni radnici koji se po položenom stručnom ispitu nisu učlanili u Komoru duže od 2 (dvije) godine, dužni su pristupiti provjeri znanja.

Kandidat je dužan podnijeti zahtjev za provjerom znanja u djelatnosti Uredu Komore na obrascu propisanom od strane Komore.

Visina naknade za provjeru znanja u postupku obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) za sve Strukovne razrede iznosi 1.000,00 kn. odnosno 132,72 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 10.a

Zdravstvenom radniku članu Komore se obnavlja odobrenje za samostalan rad (licenca) ukoliko je stekao dovoljan broj bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja te ako je ispunio sve financijske obveze prema Komori.

Troškovi postupka obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) se ne naplaćuju ukoliko je član Komore ispunio sve financijske obveze prema Komori.

Ukoliko zdravstveni radnik iz stavka 1. ovog članka nije prilikom prvog upisa u registar HKZR-a i izdavanja odobrenja za samostalan rad (licence) platio upisninu Komori, dužan je platiti naknadu za postupak obnavljanja odobrenja za samostalan rad u iznosu od 300,00 kn odnosno 39,82 EUR preračunate po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro, a što uključuje troškove vezane uz provedbu obnavljanja odobrenja za samostalan rad: obradu dokumentacije, izradu upravnog akta, provedbu upisa u registar članova HKZR-a, izradu odobrenja za samostalan rad (licence) i troškove dostave upravnog akta i novog odobrenja za samostalan rad.

Članak 11.

Zdravstveni radnik, član Komore, može zatražiti od Komore izdavanje potvrda iz službenih evidencija koje je Komora dužna voditi.

Visina naknade za izdavanje potvrda iz evidencija Komore iznosi 100,00 kn odnosno 13,27 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

 Članak 12.

Treće osobe mogu zatražiti davanje mišljenja Komore odnosno izdavanje potvrda Komore.

Visina naknade za davanje mišljenja odnosno izdavanja potvrda koje traže treće osobe iznosi 500,00 kn odnosno 66,36 EUR preračunata po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 13.

Komora daje mišljenje o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz djelokruga ove Komore u mreži javne zdravstvene službe, odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe.

Komora može dati mišljenje i o proširenju i promjeni djelatnosti odnosno promjeni sjedišta pružatelja usluga iz pojedine djelatnosti članice Komore u mreži odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe.

Troškovi postupka davanja mišljenja utvrđuju se u sljedećim iznosima:

 1. Osnivanje privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz djelokruga ove Komore 4.500,00 kn odnosno 597,25 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzijekoji iznosi 7,53450 kuna za euro ;
  2. Preseljenje privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz djelokruga ove Komore 2.500,00 kn odnosno 331,81 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzijekoji iznosi 7,53450 kuna za euro;
  3. Proširenje djelatnosti privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz djelokruga ove Komore 1.500,00 kn odnosno 199,08 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro;
  4. Osnivanje podružnice privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz djelokruga ove Komore 1.500,00 kn odnosno 199,08 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Članak 14.

 Naknade za vrednovanje stručnog usavršavanja članova Komore iznosi:

 1. Zahtjev za vrednovanje stručnog usavršavanja u organizaciji obrazovnih institucijama – 8.000,00 kn odnosno 1.061,78 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzijekoji iznosi 7,53450 kuna za euro;
  2. Zahtjev za vrednovanje stručnog usavršavanja u organizaciji stručnih društava i udruga – 1.500,00 kn odnosno 199,08 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzijekoji iznosi 7,53450 kuna za euro;
  3. Zahtjev za vrednovanje stručnog usavršavanja u organizaciji privatnih praksi, zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba – 8.000,00 kn odnosno 1.061,78 EUR preračunato po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.
  Naknada za uslugu Komore ne plaća se ukoliko se stručno usavršavanje provodi u suorganizaciji s Komorom.

 

Članak 15.

Naknade iz ove Odluke uplaćuju se na račun Strukovnog razreda, kako slijedi:

 1. Strukovni razred za medicinsko – laboratorijsku djelatnost:
  IBAN HR 7223400091510431426; poziv na broj – OIB uplatitelja
 2. Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva:
  IBAN HR 9823400091510431346; poziv na broj – OIB uplatitelja
 3. Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost:
  IBAN HR 3623400091510431395; poziv na broj – OIB uplatitelja
 4. Strukovni razred za djelatnost radne terapije:
  IBAN HR 9523400091510431400; poziv na broj – OIB uplatitelja

 Članak 15.a

Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.
Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.
Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.
Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

 Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu dana 5. rujna 2022. i objavljuje se na web stranice Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Klasa: 025-01/22-01/72
Urbroj: 351/01-22-3
Zagreb, 31. kolovoza 2022.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Predsjednica
Katja Puljčan, mag.med.lab.diag., v.r.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima