Na temelju članka 9. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) Hrvatske komore zdravstvenih radnika potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostan rad, Prilog I. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen obrazac za upis u registar (Prilog I. Pravilnika o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika)

2. dokaz o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost za obavljanje regulirane profesije iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko- tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti,

3. dokaz o državljanstvu,

4. dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu od strane ministarstva nadležnog za zdravstvo. Radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji nemaju položen stručni ispit prilažu potvrdu od poslodavca da imaju više od godinu dana radnog iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva, na dan stupanja na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, tj. na dan 12. veljače 2013.god.,

5. izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke

6. dokaz o uplaćenoj upisnini, upisnina iznosi 39,82 EUR, a uključuje troškove vezane uz provedbu upisa u registrima Strukovnih razreda HKZR, izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) i izdavanje članske iskaznice, a uplaćuju se na račun Strukovnog razreda HKZR, kako slijedi:1. Strukovni razred za medicinsko – laboratorijsku djelatnost: IBAN HR 7223400091510431426; poziv na broj – OIB uplatitelja, 2. Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva: IBAN HR 9823400091510431346; poziv na broj – OIB uplatitelja, 3. Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost: IBAN HR 3623400091510431395; poziv na broj – OIB uplatitelja, 4. Strukovni razred za djelatnost radne terapije: IBAN HR 9523400091510431400; poziv na broj – OIB uplatitelja,

7. izjava o suglasnosti za sustezanjem dijela plaće na ime članarine, potvrđena od strane poslodavca, 8. vjenčani list ili druga javna isprava kao dokaz o promjeni prezimena,

8. potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu,

9. rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije stečene u inozemstvu za obavljanje djelatnosti koje donosi nadležno tijelo u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno posebnom propisu,

10. dokaz da se u drugoj državi u kojoj je obavljao djelatnost ne vodi disciplinski postupak („good standing“), ne stariji od 3 mjeseca,

11. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika izdan od licenciranog učilišta prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, osim ako je jezik nastave bio hrvatski,

12. dokaz o članstvu u staleškoj komori ili drugoj odgovarajućoj staleškoj udruzi čije je član. Svi dokazi koji se prilažu zahtjevu za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licence) moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Dokazi se podnose u tiskanom papirnatom obliku u originalu ili preslici koju je potrebno ovjeriti od poslodavca, Komore ili javnog bilježnika.

Napomena: u slučaju postojanja razloga propisanih člankom 16. Pravilnika o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika za mirovanje članstva, stranka je dužna podnijeti i zahtjev za mirovanje članstva u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika i zahtjevu priložiti odgovarajuću dokumentaciju (dokaz/i kojim se potvrđuje istinitost podataka o činjenicama čiji se upis ili promjena traži, o kojima javnopravno tijelo vodi postupak).

Dokumentacija se prilaže Zahtjevu za izdavanje odobrenja za samostalan rad, Prilog I. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence). Zahtjev se može predati u pisanom obliku neposredno, poslati poštom, dostaviti elektroničkim putem Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika. Podnošenjem urednog zahtjeva stranka daje suglasnost Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika da kao voditelj zbirke osobnih  podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, isključivo u svrhu provedbe upravnog postupka. Elektroničkim putem zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, elektronički s kvalificiranim elektroničkim potpisom ili elektronički uz dostavu ispisanog i vlastoručno potpisanog obrasca, sa stanjem na dan podnošenja. Zahtjev dostavljen u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno posebnim propisima smatrat će se vlastoručno potpisanim.

Svaki član obavezan je skupljati bodove (pogledati odgovor pod točkom 7.), plaćati članarinu (zaposleni članovi), dostavljati  jednom godišnje Potvrdu s HZZ-a o nezaposlenosti i/ili Potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama s mirovinskog osiguranja (nezaposleni članovi) i dostavljati dokumente vezane uz promjene osobnih podataka ili zaposlenja.

Članarina iznosi 0,8% neto plaće, a minimalno propisana članarina iznosi 5,31 EUR.

U slučajevima gdje bi izračunom od 0,8% neto plaće iznos bio manji od 5,31 EUR, primjenjuje se pravilo minimalno propisane članarine i plaća se 5,31 EUR kn.

Sve izmjene vezane uz zaposlenje, potrebno je dostaviti Komori. Od dokumenata potrebno je:

1. Ispuniti Zahtjev za aktiviranje članstva (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“)
2. Izjavu o ustezanju plaće na ime članarine (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“- isprintajte u dva primjerka, oba primjerka Vam mora poslodavac ovjeriti  i potpisati, jedan primjerak šaljete nama, a jedan ostaje kod poslodavca u računovodstvu
3. Kopija Ugovora o radu.

 

Potrebno je dostaviti Komori sljedeće:
1. Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka
2. Kopiju dokumenta koji potvrđuje promjenu podataka.
3. Ukoliko je promijenjen poslodavac – i Izjavu o ustezanju plaće na ime članarine (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom „dokumenti“- isprintajte u dva primjerka, oba primjerka Vam mora poslodavac ovjeriti i potpisati, jedan primjerak šaljete nama, a jedan ostaje kod poslodavca u računovodstvu)

 

Potrebni bodovi razlikuju se ovisno o struci i razini obrazovanja:
* magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova u razdoblju od šest godina,
* prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova u razdoblju od šest godina,
* sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 60 bodova u razdoblju od šest godina

Bodovi se skupljaju pohađanjem nekog od načina stručnog usavršavanja navedenih u Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR. Planovi trajnog stručnog usavršavanja objavljeni su na stranicama svakog Strukovnog razreda.

 

Razlozi za podnošenje navedenog Zahtjeva mogu biti: svi razlozi za mirovanje članstva (nezaposlenost, rodiljni i/ili roditeljski dopust, bolovanje duže od 42 dana, služenje vojne obveze, drugi opravdani razlozi) kao i postojanje nekog drugog opravdanog razloga zbog kojeg član HKZR nije bio u mogućnosti prikupljati bodove, a na temelju kojeg je moguće umanjiti broj bodova koje je član bio obavezan sakupiti u dvogodišnjem licencnom razdoblju u kojem su trajali prethodno navedeni razlozi.

 

Nakon upisa u Registar HKZR-a bit će Vam dodijeljeno korisničko ime i lozinka na temelju kojeg ćete moći ulaziti u Registar na webu i provjeravati na svom profilu ispravnost unesenih podataka.

Kontaktirajte administratora svoje struke unutar Komore koji će Vam dodijeliti novu lozinku i obavijestiti Vas o korisničkom imenu.

Da, ukoliko ste upisani u registar HKZR, potrebno je plaćati članarinu i skupljati bodove bez obzira što ne radite u struci. Nezaposlene osobe ili osobe čiji je status u mirovanju nisu obavezne plaćati članarinu.

Pravo na mirovanje članstva u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika član može ostvariti u slučaju postojanja razloga propisanih člankom 16. Pravilnika o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika za mirovanje članstva. Član Komore ostvaruje pravo na mirovanje članstva: – ako je na bolovanju duže od 42 dana; – u slučaju služenja vojne obveze; – ako je na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu, posvojiteljskom dopustu, dopustu radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, – u slučaju nezaposlenosti; – ako postoje drugi opravdani razlozi, primjerice neplaćeni dopust i dr. Član koji ostvari pravo na mirovanje članstva nije dužan plaćati članarinu Komori tijekom razdoblja mirovanja. Član Komore kojem je odobreno mirovanje članstva, dužan je u roku od 8 dana od dana isteka mirovanja članstva podnijeti zahtjev za aktivaciju članstva. O mirovanju i aktivaciji članstva odlučuje se na odgovarajući način u postupku sukladno zakonu koji propisuje opći upravni postupak. Član Komore dužan je podnijeti zahtjev za mirovanje članstva u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika i zahtjevu priložiti odgovarajuću dokumentaciju (dokaz/i kojim se potvrđuje istinitost podataka o činjenicama čiji se upis ili promjena traži, o kojima javnopravno tijelo vodi postupak).

Potrebno je dostaviti HKZR:
1. Potvrdu o uplati 39,82 EUR na račun svojeg strukovnog razreda (brojevi računa su na našoj web stranici). U model napišite HR00, a u poziv na broj primatelja Vaš OIB.
2. Ispuniti Zahtjev za upis u registar članova HKZR (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti. Ispuniti Zahtjev za odobrenje za samostalan rad (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
4. Ispuniti Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
5. Diploma (ovjerenu kod poslodavca ili javnog bilježnika ili original – original ćemo vam vratiti poštom)
6. Ispuniti Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
7. Izjavu o zadržavanju Odobrenja za samostalan rad (licence) za niži stupanj obrazovanja ukoliko Vam je to potrebno zbog potreba radnog mjesta ili nekog drugog opravdanog razloga.

Bodovi se načelno ne mogu prenositi iz jednog razdoblja u drugo. Bodovi se stječu u svakom dvogodišnjem licencnom razdoblju sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR, a licencna razdoblja se računaju od dana izdavanja odobrenja za samostalan rad.

U slučaju odlaska u inozemstvo, Komora može izdati tri potvrde (ovisno koju Vas poslodavac traži ili sve tri ukoliko niste sigurni koja će Vam trebati): EU potvrda, Potvrda o sukladnosti obrazovanja i Potvrda o trenutnom profesionalnom statusu. Potrebno je ispuniti Zahtjeve za izdavanje tih potvrda (obrasci se nalaze na našoj web stranici pod rubrikom Članstvo – Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija), te navedene Priloge koji se traže u svakom Zahtjevu.

Ispis iz registra Komore izvršit će se ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore: – na osobni zahtjev člana, – po službenoj dužnosti ili prijedlogu ovlaštene osobe odnosno nadležnog tijela. Ispis iz registra Komore izvršit će se i u slučaju: – ako član ne podmiri članarinu za prethodno licencno razdoblje, – ako član ne ispuni uvjete propisane aktom Komore kojim je reguliran sadržaj, rokovi i postupak provjere stručnosti, – smrti člana. Činjenica smrti člana Komore se dokazuje relevantnim dokazom, utvrđuje putem službenih evidencija, u suradnji s ovlaštenim institucijama, a u slučaju umirovljenja člana Komore ista činjenica se dokazuje upravnim aktom nadležnog tijela. Ispis iz registra podrazumijeva i provođenje postupka proglašenja nevažećim Odobrenja za samostalan rad (licence) i članske iskaznice. O ispisu iz registra odlučuje se na odgovarajući način u postupku sukladno zakonu koji propisuje opći upravni postupak.

Potrebno je dostaviti:
1. Zahtjev za ispis iz registra (obrazac se nalazi na našoj web stranici pod rubrikom dokumenti)
2. Dokaz o razlogu ispisa – rješenje o umirovljenju, smrtni list
3. Original odobrenje za samostalan rad (licencu) i člansku iskaznicu

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima