Author

stribor

Browsing

ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju

 

PREUZMI PDF

 

Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR

Poštovani članovi HKZR,

sukladno članku 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, upućujemo Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR.

Molimo sve zainteresirane da elektroničkim putem dostave svoju molbu za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu na adresu e-pošte hkzr@hkzr.hr najkasnije do 20. rujna 2021. godine.

Rezultati o imenovanju članova Središnjeg izbornog povjerenstva za provedbu izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine, objavit će se na službenoj web stranici HKZR.

Predsjedništvo HKZR-a

Na temelju članka 22. a stavka 1. točke 11. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika te članka 3., članka 4., članka 25., članka 36. i članka 37. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Predsjedništvo HKZR-a elektroničkim putem dana 07. rujna 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju

 1. Raspisuju se izbori za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.

 

 1. Izborna skupština održat će se 04. prosinca 2021. godine (dio Redovne Skupštine).

 

 1. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda HKZR, a temeljem javnog poziva koji će se objaviti na službenoj web stranici HKZR dana 10. rujna 2021. godine, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR, koje se sastoji od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda koje čine:

– SR DSI predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR ZRTD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR DRT predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR MLD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana.

Predsjedništvo HKZR će do 27. rujna 2021. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva. Izbore provodi Središnje izborno povjerenstvo.

 1. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 05. listopada 2021. godine objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za postupak kandidiranja voditelja i zamjenika voditelja Strukovnih razreda HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Suda HKZR u prvom stupnju i članova Suda HKZR u drugom stupnju.
 2. Prijedlozi kandidatura za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju, moraju prispjeti u Središnje izborno povjerenstvo najkasnije do 04. studenog 2021. godine.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

 

 1. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

 1. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

 1. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje slijedeći broj potpisa:

 

BROJ ČLANOVA VODITELJ STRUKOVNOG RAZREDA ZAMJENIK VODITELJA STRUKOVNOG RAZREDA ČLAN NO ČLAN SUDA U 1. STUPNJU ČLAN SUDA U 2. STUPNJU
SR DSI     1161 23 23 12 12 12
SR DRT    664 20 20 7 7 7
SR ZRTD 1915 38 38 19 19 19
SR MLD   4244 85 85 42 42 42
         

 

 1. Na kandidacijski postupak tijela koja se biraju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o izboru delegata Skupštine HKZR.
 2. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, kao i članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.
 3. Predsjednika Komore i tri dopredsjednika potvrđuje Skupština nakon što su provedeni izbori za voditelje Strukovnih razreda, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Temeljem provedenih izbora, Skupština HKZR imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju.

Predsjedništvo HKZR

PREUZMI U PDF-U

Uspješno provedena javnozdravstvena kampanja Imaš znanje, budi primjer!

Naša je komora s osam ostalih komora u zdravstvu od siječnja do svibnja ove godine provodila zajedničku javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“. Cilj kampanje bio je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2. Kampanja je pratila proces cijepljenja zdravstvenih radnika, a logo kampanje bilo je IgG protutijelo kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa.

Dva kruga anketnih istraživanja o stavovima zdravstvenih djelatnika o cijepljenju

Na početku i na kraju kampanje provedena su dva kruga anketnih istraživanja o stavovima članova komora o cijepljenju. U prvom krugu je sudjelovalo 8.844, a u drugom 2.722 ispitanika. Istraživanje je pokazalo kako se, usprkos snažnog proljetnog 3. vala epidemije, ukupan broj zdravstvenih djelatnika koji su do svibnja preboljeli COVID-19 (24 %) nije značajno razlikovao od ukupnog broja onih koji su ga preboljeli do siječnja (19 %). Ovo indirektno ukazuje na učinkovitost cijepljenja jer je većina zdravstvenih radnika procijepljena u siječnju i veljači ove godine.

Dok je u siječnju bilo cijepljeno 23 % ispitanika, svibanjski krug ankete pokazao je da je cijepljeno 82 % anketiranih (s 1 ili 2 doze). Svibanjska anketa pokazuje također da se tek 4 % ispitanih zdravstvenih djelatnika ne planira cijepiti. Ovo istraživanje je ukazalo i da je prosječno povjerenje zdravstvenih djelatnika u sigurnost cjepiva ostalo na istoj razini u ovih pet mjeseci. Međutim, svibanjska anketa donijela je razliku od 0,5 bodova (na skali od 1 do 7) između razine povjerenja zdravstvenih djelatnika u vektorska cjepiva i mRNK cjepiva. Naime, u sigurnost vektorskih cjepiva (AstraZeneca i Johnson & Johnson) vjeruje 63 % ispitanika, dok je razina povjerenja u sigurnost mRNK cjepiva (Pfizer/BioNTech i Moderna) viša i iznosi 73 % tj. 72 % ispitanika.

Kod onih zdravstvenih djelatnika koji se nisu cijepili između dva anketna kruga smanjila se percepcija opasnosti od bolesti COVID-19 s 55 %  na 47 % onih koji smatraju potencijalnu bolest opasnom, a blago se pojačalo vaganje rizika i koristi od cijepljenja (kalkulacija) u ova 4 mjeseca, sa 72 % na 76 %. Također se u toj skupini zdravstvenih djelatnika značajno, s 15 % na 25 % povećala i tzv. razina kolektivne neodgovornosti koja se očitava kroz stav ispitanika da se ne  moraju cijepiti, ako se svi ostali cijepe.

 83 % ispitanika zadovoljno kvalitetom javnozdravstvene kampanje

Svibanjska anketa pokazala je da je kampanja doprla do više od 80 % zdravstvenih radnika, a većina njih je sudjelovala u nekoj od aktivnosti kampanje. 83 % zdravstvenih djelatnika zadovoljno je kvalitetom kampanje i ocijenili su je prosječnom ocjenom 5,7 (skala od 1 do 7). Cijelo istraživanje možete pogledati ovdje bit.ly/Stavovi_o_cijepljenju_na_kraju_kampanje

Drugim krugom ankete završila je javnozdravstvena kampanja „Imaš znanje, budi primjer!“.

Nositelji ove kampanje bili su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora.

 

Službenik za zaštitu podataka

Kontakt:

Mob: +385 95 364 3455
Email: lidija.poljak@hkzr.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno članku 37. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te isti, između ostaloga, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe. Službenik za zaštitu podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade (u konkretnom slučaju Hrvatska komora zdravstvenih radnika) kod kojeg je isti imenovan.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)

Više od 10.000 zdravstvenih radnika, članova devet komora u zdravstvu, sudjelovalo je u utorak, 27. travnja na 3. webinaru “Post-covid sindrom, klinički aspekti i hrvatska iskustva“. Webinar je organiziran u sklopu javnozdravstvene kampanje Imaš znanje, budi primjer! koju je u siječnju pokrenulo devet komora, a čiji je cilj dodatno informirati zdravstvene djelatnike o svim aspektima cijepljenja i borbe protiv COVID-19.

Odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću o kliničkim aspektima post-covid sindroma dalo je četvero liječnika koji već mjesecima liječe  bolesnike koji boluju od post-covid sindroma. Prof.dr.sc. Ozren Jakšić, hematolog, doc.dr.sc. Diana Rudan, kardiolog, prim.dr.sc. Jasna Tekavec Trkanjec,pulmolog i Zrinka Čolak Romić, dr.med., neurolog obradili su različite kliničke aspekte ovog sindroma, dok je drugi dio webinara bio rezerviran za pitanja sudionika koji su, prijavivši se u ogromnom broju na webinar, pokazali iznimnu zainteresiranost za ovu temu.

Snimku webinara možete pogledati na  www.budiprimjer.hr.

Organizatori webinara su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora, koje su ujedno i nositeljice kampanje Imaš znanje, budi primjer!.

SAMO ZDRAVI ZDRAVSTVENI DJELATNICI PREDUVJET SU POBJEDE NAD PANDEMIJOM

Devet predsjednika zdravstvenih komora danas su svim zdravstvenim djelatnicima u Hrvatskoj uputili proglas “Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se!.  Proglas poziva sve zdravstvene djelatnike, koji to  još nisu učinili, da se cijepe. Sva odobrena cjepiva u EU su sigurna i učinkovita u sprječavanju težih oblika bolesti COVID-19, hospitalizacije i smrti. U svijetu je od COVID-19 do sada umrlo više od 17 tisuća zdravstvenih djelatnika, a tragične su i brojke umrlih zdravstvenih djelatnika iz nekih zemalja u regiji poput Srbije ili Italije. U proglasu smo istaknuli da dobrobit cijepljenja protiv COVID-19 višestruko nadmašuje rizik eventualnih nuspojava cijepljenja te da uspješne borbe protiv COVID-19 nema bez zdravih djelatnika u zdravstvu.

U poruci upućenoj našim kolegicama i kolegama u hrvatskom zdravstvu, istaknuli smo da cijena života i budućnosti leži u cijepljenju protiv novog koronavirusa jer ono čini moguću granicu između života i smrti. Proglas je dio javnozdravstvene kampanje koju provodimo s osam zdravstvenih komora, a čiji je cilj informiranje zdravstvenih djelatnika o cijepljenju.

Cijeli Proglas „Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se!“ donosimo u nastavku:

Živimo u izuzetnim i zahtjevnim vremenima. Već godinu dana živimo u pandemiji novog koronavirusa koji je zarobio cijeli svijet. Borba protiv COVID-19 je maraton, a ne sprint i mi smo još uvijek daleko od cilja.
Presudan element naše borbe s tom opasnom i zaraznom bolešću je cijepljenje. Lijek za COVID-19 još uvijek nije pronađen, ali je cjepivo donijelo toliko željeno svjetlo na kraju dugog pandemijskog tunela. Vi, zdravstveni djelatnici, već dvanaest mjeseci ste na prvoj liniji. Mnogi među vama su oboljeli, a vi, iako iscrpljeni i premoreni, ne odustajete. Liječili ste lakše i teže bolesne, zdravstveno skrbili o njima, gledali mučnu borbu za svaki udah, a mnogi među vama suočili su se s brojnim smrtima. COVID-19 je do sad u Hrvatskoj izbrisao više od pet i pol tisuća života. U svijetu je od ove bolesti umrlo više od 17 tisuća zdravstvenih djelatnika. U mnogim susjednim državama brojevi preminulih zdravstvenih djelatnika su tragični.
Cijelo naše školovanje, koje nas je osposobilo za skrb o zdravlju ljudi, izraslo je na dubokom korijenju znanosti. Naučili smo sve naše zdravstvene odluke donositi na znanstveno utemeljenim činjenicama. Mi znamo da je cijepljenje znanstveno potvrđena, sigurna i učinkovita mjera sprečavanja širenja zaraznih, smrtonosnih bolesti. Nama je kristalno jasno da dobrobit cijepljenja protiv COVID-19 nemjerljivo višestruko nadmašuje rizik eventualnih nuspojava cijepljenja.
Cijepljenje spašava živote i oblikovat će budućnost zdravlja društva, za koje je visoka razina vaše procijepljenost od iznimne važnosti. Bez vas, neumornih boraca za zdravlje, Hrvatska nema šanse pobijediti pandemiju. Hrvatska taj težak i opasan maraton može uspješno istrčati samo uz zdrave zdravstvene djelatnike. Sva cjepiva protiv COVID-19 odobrena u EU su sigurna i učinkovita. Sva cjepiva dostupna u Hrvatskoj spriječit će da se razbolite od teškog oblika bolesti i završite u bolnici, ali ovaj put kao pacijenti. COVID-19 ne samo da je vrlo ozbiljna bolest nego najnovija istraživanja pokazuju da u slučaju post-COVID-19 sindroma čak 76 % pacijenata ima i do šest mjeseci različite zdravstvene posljedice: umor i slabost mišića, probleme sa spavanjem, anksioznost i depresiju te druge probleme.
Svako cijepljenje protiv COVID-19 iznimno uspješno garantira nastavak života i sprječava smrt od COVID-19. Iako nitko ne uživa u ubodima injekcija, cijena života i budućnosti leži u dva uboda injekcije. Odgovornost za naše zdravlje, za zdravlje naših kolegica i kolega, naših pacijenata i cijelog našeg društva je na svakome od nas. Mi smo zdravstveni djelatnici, a ne laici. Mi znamo kako cijepljenje čini moguću granicu između života i smrti. Želimo ponovno živjeti svoje dosadašnje živote, želimo ih natrag.

Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se!

Hrvatska komora dentalne medicine
Hrvatska komora fizioterapeuta
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatska komora medicinskih sestara
Hrvatska komora primalja
Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska psihološka komora

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima