Naputak Članstvu

OBAVIJEST ZDRAVSTVENIM RADNICIMA VEZANO UZ PODNOŠENJE

ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR ČLANOVA HKZR

Zdravstveni radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko – tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko – laboratorijske djelatnosti koji, temeljem Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09), mogu obavljati svoju djelatnost samo ako su upisani  u registar članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika  i imaju odobrenje za samostalan rad izdano od ove Komore. Za upis u registar članova Komore, radnici moraju podnijeti sljedeću dokumentaciju:

1. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KOMORE

2. PRESLIKU IZJAVE O SUGLASNOSTI POSLODAVCU (s dokazom da je izjava predana poslodavcu) DA MU SE OD PLAĆE USTEGNE MJESEČNA ČLANARINA KOMORI ( 0,8% od neto  plaće)

3. ORIGINAL ILI OVJERENU PRESLIKU SVJEDODŽBE ILI DIPLOME O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU ( ovjera  poslodavca,  HKZR ili javnog bilježnika)

4. ORIGINAL ILI OVJERENU PRESLIKU UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (ovjera   poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika)

5. Radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji su na dan stupanja na snagu           Pravilnika o obavljanju pripravničkog staža zdravstvenih radnika (NN 02/11), tj. 12. siječnja 2011. god., imali više od godinu dana radnog iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva, trebaju  navedeno dokumentirati potvrdom poslodavca ili drugom odgovarajućom javnom ispravom.

6. ORIGINAL ILI OVJERENA (ovjera poslodavca, HKZR ili javnog bilježnika) PRESLIKA DOMOVNICE

7. ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA VJENČANOG LISTA ILI DRUGOG DOKUMENTA KOJI DOKAZUJE PROMJENU PREZIMENA /ako je do promjene došlo (ovjera  poslodavca, HKZR ili  javnog bilježnika)

8.  POTVRDA O UPLAĆENOJ UPISNINI (300,00 kn)

9. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI (za nezaposlene osobe).

Zdravstveni radnici koji ne dostave kompletnu dokumentaciju te izjavu, potvrđenu od poslodavca, o mjesečnoj ustezi od plaće mjesečne članarine HKZR,  ne mogu biti upisani u registar članova HKZR, te ne mogu dobiti odobrenje za samostalan rad, a niti sudjelovati u radu HKZR.

Svi članovi HKZR koji su na dan osnivanja HKZR, 03. veljače 2010. god.,  radili na poslovima djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije te medicinsko-laboratorijske djelatnosti, te ispunjavali uvjete za upis u registar članova HKZR, bili su dužni do 29. listopada 2010. god. podnijeti zahtjev za upis u registar članova HKZR, te su bili dužni plaćati članarinu HKZR s isplatom plaće za mjesec listopad 2010. god.

Zahtjev za upis u registar članova HKZR treba poslati u Komoru sa svim prilozima preporučenom poštom na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika,

P.P. 191,

10000 Zagreb

ili urudžbirati u Uredu Komore.

Molimo Vas da kod uplata vodite brigu o poslovnim računima pojedinog Strukovnog razreda, te da uplatu vršite na Strukovni razred djelatnosti kojoj pripadate:

 

  • Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost
HR7223400091510431426
  • Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva
HR9823400091510431346
  • Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost
HR3623400091510431395
  • Strukovni razred za djelatnost radne terapije
HR9523400091510431400