Author

HKZR

Browsing

Klasa: 003-08/17-01/76
Ur.broj: 351/01-18-74
Zagreb, 08.02.2018.g.


Temeljem članka 22.a. Statuta HKZR te provedenog elektronskog glasovanja Predsjednica HKZR donosi sljedeću

ODLUKU

1. Produžuje se rok za kandidacijski postupak za zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD.


2. Rok za podnošenje kandidatura za mjesto zamjenika Voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD istječe
zaključno sa petkom 09. veljače 2018. godine do 14,00 sati. Uvjetuju se kandidati da osobno dostave kandidature u Ured Općih poslova, Ilica 229/I.


3. Prijave kandidata pristigle nakon roka neće se razmatrati.


4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Obrazloženje:
Obzirom na nepravovaljanost provedenog kandidacijskog postupka zbog nepristiglih i nepravovaljanih prijava za tijela i članove tijela (zamjenika voditelja SR DRT, člana suda SR DRT i člana suda SR ZRTD), postupajući sukladno općim aktima HKZR –a bilo je potrebno odlučiti kao u Izreci.

 

Predsjednica HKZR
Saša Radić, bacc.therap.occup.

KLASA: 003-08/17-01/76

URBROJ: 351/01-18-2

Zagreb, 05.01.2018. godine

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA HKZR-a

O PROVOĐENJU KANDIDACIJSKOG POSTUPKA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE

VODITELJA STRUKOVNIH RAZREDA, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA TE

          ČLANOVE SUDOVA KOMORE U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

 

1.Izborna skupština održat će se 24. veljače 2018.god. na kojoj će se birati Voditelji SR, zamjenici Voditelja SR, članovi Nadzornog odbora HKZR i članovi Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2018. – 2022.god.

2.Kandidacijski postupak započinje  s danom objave obrazaca za provođenje kandidacijskog postupka na web stranici HKZR-a i trajat će do 31. siječnja 2018.god. do kada prijedlozi kandidatura za tijela i članove tijela iz točke 1. ove Obavijesti trebaju prispjeti Središnjem izbornom povjerenstvu na naznačenu adresu na kraju ove Obavijesti.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

3.Kandidiranje se provodi na obrascima koje možete preuzeti ovdje:

– Obrazac-01-18-Podaci-o-kandidatu-za-Voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-02-18-Podaci-o-kandidatu-za-Zamjenika-voditelja-Strukovnog-razreda-HKZR

– Obrazac-03-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-04-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-zamjenika-voditelja-SR-HKZR

– Obrazac-05-18-Podaci-o-kandidatu-za-Nadzorni-odbor- HKZR

– Obrazac-06-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Nadzornog-odbora-HKZR

– Obrazac-07-18-Podaci-o-kandidatu-za-Sudove-HKZR

– Obrazac-08-18-Izjava-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-Sudova-HKZR

 

4.Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika Voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

5.Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

6.Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje sljedeći broj potpisa:

Broj članova

Voditelj SR zamjenik Voditelja SR član NO član suda u 1. stupnju

član suda u 2. stupnju

SR DSI

20

20 9 9

9

SR DRT

20

20 6 6

6

SR ZRTD

34 34 17 17

17

SR MLD

81 81 41 41

41

 

 

7.Svaki član Komore svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata za Voditelja i zamjenika Voditelja SR, člana Nadzornog odbora, a za članove sudova Komora u 1. i 2. stupnju po 1 kandidata za svaki sud.

8.Voditelja i zamjenika Voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.

Izborni postupak  provodi Središnje izborno povjerenstvo HKZR.

9.Temeljem izbora Voditelja SR HKZR, Skupština HKZR potvrđuje Predsjednika HKZR i dopredsjednike HKZR, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Skupština HKZR, temeljem provedenih izbora, imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

10.Prijedlozi kandidata s potpisnim listama, izjavama kandidata o prihvaćanju kandidature te ostalom propisanom dokumentacijom trebaju se dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.god. na sljedeću adresu:

 

a) Ako se kandidirate za Voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za voditelja Strukovnog razreda ___________________________

 

b)Ako se kandidirate za Zamjenika voditelja Strukovnog razreda molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (na crte upisati Strukovni razred kojem pripadate):

                            Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

– Izbor za zamjenika Voditelja Strukovnog razreda _____________________

 

c)Ako se kandidirate za člana Nadzornog odbora Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                      Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                    10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

        – Izbor za člana Nadzornog odbora Komore (_______)

 

d)Ako se kandidirate za člana Sudova Komore molimo dokumentaciju poslati na sljedeću adresu (u zagradi upisati SR čiji ste član):

                              Hrvatska komora zdravstvenih radnika

                                         10 000 Zagreb,  PP 191

                             n/p Središnje izborno povjerenstvo 

                    – Izbor za člana Sudova Komore (_______)

 

 

Ako imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte Urede Komore:

SR DSI e-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr ; 01 4667 990

SR ZRTD  e-mail: info@zrtd.hkzr.hr;  01 777 4048

SR DRT e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr; 01 779 2523

SR MLD e-mail: mld@mld.hkzr.hr; 01 370 6055

 

 

Predsjedništvo HKZR

 

 

Obzirom na predstojeće izbore za Voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju za mandatno razdoblje od 01. ožujka 2018. do 28. veljače 2022.g., na osnovu pristiglih zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te prijedloga Vijeća Strukovnih razreda HKZR o imenovanju članova Izbornog povjerenstva Strukovnih razreda koji čine Središnje izborno povjerenstvo, Predsjedništvo HKZR imenovalo je Središnje izborno povjerenstvo u sljedećem sastavu.


Predsjedništvo HKZR-a

Produljuje se rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te se utvrđuje rok s danom 21.11.2017.g. do kada na e-mail hkzr@hkzr.hr trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Rezultati će biti objavljeni 23.11.2017. godine na web stranici HKZR-a.

Predsjedništvo HKZR-a

Temeljem čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 4. Pravilnika o izboru tijela HKZR, Predsjedništvo Komore je dana 14.11.2017.g., donijelo sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE VODITELJA SR HKZR, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA HKZR I ČLANOVE SUDOVA HKZR U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

1. Produljuje se rok utvrđen temeljem javnog poziva od 26.10.2017.g. objavljenog na službenoj web stranici Komore te se utvrđuje rok s danom 21.11.2017.g. do kada trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

2. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća SR HKZR, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR u sastavu:
a) SR DSI predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
b) SR ZRTD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
c) SR DRT predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
d) SR MLD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
Predsjedništvo HKZR će do 22.11.2017.g. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva.

3. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 27.11.2017.g. pripremiti i objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce, propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za kandidature Voditelja i zamjenika Voditelja SR HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

4. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore.

Obrazloženje
Obzirom na činjenicu da do dana 03.11.2017.g. nisu pristigle zamolbe zainteresiranih članova Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu, a koji rok je utvrđen kao krajnji rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu sukladno Odluci o izmjeni i dopuni odluke Predsjedništva HKZR o raspisivanju izbora za Voditelje i zamjenike Voditelja SR HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju od 25.10.2017.g., bilo je potrebno produljiti rokove, na način kako je utvrđeno u izreci ove Odluke.

Predsjedništvo HKZR-a

Izmjenom i dopunom Javnog poziva svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu objavljenog na web stranici HKZR 06.10.2017.g., produljuje se rok za dostavu zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu te se utvrđuje rok s danom 03.11.2017.g. do kada na e-mail hkzr@hkzr.hr trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Rezultati će biti objavljeni 08.11.2017. godine na web stranici HKZR-a.

Predsjedništvo HKZR-a

Temeljem čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 4. Pravilnika o izboru tijela HKZR, Predsjedništvo Komore je dana 25.10.2017.g., donijelo sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA VODITELJE I ZAMJENIKE VODITELJA SR HKZR, ČLANOVE NADZORNOG ODBORA HKZR I ČLANOVE SUDOVA HKZR U PRVOM I DRUGOM STUPNJU

1. Produljuje se rok utvrđen temeljem javnog poziva objavljenog na web stranici 06.10.2017.g. te se utvrđuje rok s danom 03.11.2017.g. do kada trebaju prispjeti zamolbe zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

2. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća SR HKZR, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR u sastavu:
a) SR DSI predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
b) SR ZRTD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
c) SR DRT predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
d) SR MLD predsjednik i 2 člana i njihovi zamjenici
Predsjedništvo HKZR će do 07.11.2017.g. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva.

3. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 10.11.2017.g. pripremiti i objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce, propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za kandidature Voditelja i zamjenika Voditelja SR HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju.

4. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore.

Obrazloženje
Obzirom na činjenicu da do dana 18.10.2017.g. nije pristigao dovoljan broj zamolbi zainteresiranih članova HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu, a koji rok je utvrđen kao krajnji rok za dostavu zamolbi sukladno Odluci Predsjedništva o raspisivanju izbora za Voditelje i zamjenike Voditelja SR HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR u prvom i drugom stupnju od 05.10.2017.g., bilo je potrebno produljiti rokove, na način kako je utvrđeno u izreci odluke.

Predsjedništvo HKZR-a

Poštovani,

sukladno čl. 4. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika upućujemo javni poziv svim zainteresiranim članovima HKZR za članstvo u Središnjem izbornom povjerenstvu.

Molimo sve zainteresirane da mailom pošalju svoju zamolbu na e-mail hkzr@hkzr.hr najkasnije do 18. listopada 2017. godine.

Rezultati će biti objavljeni 24.10.2017. godine na web stranici HKZR-a.

 

Predsjedništvo HKZR-a

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima