Author

HKZR

Browsing

Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD PDF preuzimanje na linku: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu novčane
pomoći u uvjetima kada Vlada RH donese odluku o proglašenju „katastrofe“ koja prekida
normalno odvijanje života i uzrokuje štetu većeg opsega na stambenom objektu u kojem
korisnik stanuje, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost člana HKZR-SR MLD da je sam
otkloni bez pomoći.
(2)Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
(1)Sredstva za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika osiguravaju se iz sredstava
fonda za dodjelu jednokratne pomoći HKZR-SR MLD u skladu s godišnjim Financijskim
planom HKZR-SR MLD te će se dodijeliti članovima HKZR-SR MLD koji stanuju na području
koje je pogođeno „katastrofom“ iz članka 1. ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1)Novčana pomoć dodjeljuje se jednokratno.
(2)Član HKZR-SR MLD koji je pretrpio štetu iz članka 1. ovog Pravilnika, ostvaruje pravo na
dodjelu novčane pomoći u visini koju odlukom odredi Vijeće SR MLD u okviru Financijskog
plana SR MLD.
II. OVLAŠTENICI PRAVA NA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 4.
(1)Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći pripada članu HKZR-SR MLD koji:
1. je upisan u registru HKZR-SR MLD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće odobrenje za
samostalan rad (licencu),
3. je dostavio dokaz o pretrpljenoj šteti: izjava člana pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću o nastaloj šteti (koja je sastavni dio obrasca Zahtjeva/izjave za dodjelu
jednokratne novčane pomoći), snimka oštećenog stambenog objekta ili odgovarajuća
dokumentacija nadležnog tijela koju treba dostaviti u roku od 6 mjeseci od podnošenja
zahtjeva za dodjelu novčane pomoći.
III. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 5.
(1)Ovlaštenik prava na novčanu pomoć mora HKZR-SR MLD podnijeti popunjen propisani
obrazac Zahtjeva/izjave, koji je sastavni dio ovog Pravilnika te priložiti odgovarajući dokaz iz
članka 4. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika koji je osnova za traženje novčane pomoći.
(2) Zahtjevu se mora priložiti preslika osobne iskaznice i preslika IBAN tekućeg računa
ovlaštenika prava, odnosno podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
(1) Zahtjev/izjava za dodjelu novčane pomoći iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi
se u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta navedenih u odredbama ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev/izjava se može podnijeti elektroničkim putem uz naknadno dostavljeni dokaz iz
članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Članak 7.
(1) O podnesenom zahtjevu za dodjelu novčane pomoći odluku donosi Vijeće SR MLD.
(2) Protiv odluke Vijeća SR MLD podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu.
(3) Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave odluke Vijeća SR MLD.
Članak 8.
(1) Ured SR MLD vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane
pomoći.
(2) Vijeće SR MLD je obvezno podnijeti izvješće o dodjeli novčane pomoći iz članka 1. stavka
1. ovog Pravilnika Nadzornom odboru.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na zahtjeve koji su podneseni nakon stupanja na
snagu ovog Pravilnika.
(2) SR MLD isplaćuje novčane pomoći u financijskim okvirima predviđenim Financijskim
planom SR MLD za tekuću godinu, a koje ne narušavaju normalno financijsko poslovanje
HKZR-SR MLD.
(3) Isplata novčane pomoći predviđene ovim Pravilnikom realizirat će se prema redoslijedu
podnošenja, čim se za to steknu svi preduvjeti.

Članak 10.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave teksta Pravilnika na službenim mrežnim
stranicama HKZR.
Predsjednik Vijeća HKZR:
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. san. ing.
v.r.
Pravilnik je objavljen na stranici HKZR dana 20. siječnja 2021. godine te je tog datuma
stupio na snagu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u razdoblju od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.

Članovi Hrvatske komore zdravstvenih radnika za potrebe migracije u svrhu pružanja zdravstvene zaštite moći će koristiti iskaznicu izdanu od nadležne komore umjesto e- propusnice.

Podsjećamo, članske iskaznice vrijede neovisno o datumu koji je naveden na njima jer je Predsjedništo odlukom ukinulo oznaku trajnosti iskaznice, odnosno iste vrijede do opoziva. Članske iskaznice novijeg datuma izdavanja ne posjeduju rok trajanja.

Ravnateljstvo policije upućeno je u navedeno.

Uputa za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj – LINK Uputa za primjenu Odluke.pdf 

Poštovani delegati HKZR,

zbog loše javnozdravstvene situacije u cijeloj zemlji je nemoguće, a radi zaštite zdravlja svih sudionika u radu Skupštine, sukladno Statutu HKZR i drugim općim aktima Komore održati redovnu sjednicu Skupštine HKZR u 2020. godini.

Kako je kalendarska i poslovna 2020. godina pri kraju, radi omogućavanja poslovanja HKZR u 2021. godini te donošenja svih bitnih odluka u nadležnosti Skupštine HKZR, upućuje se delegatima Skupštine HKZR prijedlog odluka na glasovanje i usvajanje elektroničkim putem.

Temeljem članka 20. stavka 1. Poslovnika o radu Skupštine HKZR od 24. studenog 2020. godine pozivamo Vas da glasujete o prijedlozima odluka koje Vam u nastavku ovog dopisa dostavljamo. U prilogu prijedloga odluka o kojima se glasuje, priložena je i odgovarajuća dokumentacija.

Svaki delegat Skupštine je dužan čuvati tajnost podataka koje sazna u obavljanju svoje dužnosti. Povreda obveze o čuvanju tajnosti podataka predstavlja disciplinsku odgovornost člana.

Molimo Vas da o prijedlozima odluka glasujete najkasnije do 06. prosinca 2020. godine za jednu od opcija:

ZA                                        PROTIV                                               SUZDRŽAN

te pri slanju svog odgovora koristite opciju „odgovori svima”.

Svaki delegat Skupštine može iznijeti i svoje mišljenje elektroničkim putem te dostaviti svoje upite vezano uz prijedloge odluka o kojima se glasuje na službenu e-mail adresu Hrvatske komore zdravstvenih radnika ili svog Strukovnog razreda:

Delegati Skupštine HKZR pojedinog Strukovnog razreda donose odluke o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada Strukovnog rada te odlučuju o prihvaćanju ili ne prihvaćanju izvješća o radu svih tijela Strukovnog razreda.

Delegati Glavne skupštine (svi delegati Skupštine HKZR) donose odluke o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada HKZR, odlučuju o prihvaćanju izvješća o radu tijela HKZR: Predsjedništva HKZR, Vijeća HKZR, Nadzornog odbora HKZR, Sudova HKZR te o potvrđivanju odluka delegata pojedinog Strukovnog razreda.

Još jednom Vas molimo da do 06. prosinca 2020. godine glasujete o predloženim odlukama.

S poštovanjem,
Predsjednik HKZR
Goran Kutlić

Prilog: Prijedlozi odluka za glasovanje delegata Skupštine HKZR

Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine HKZR od  20.11.2020. (Klasa:  003-08/20-01/82, Urbroj: 351/01-20-1)

Poštovani delegati HKZR,

temeljem Odluke Predsjedništva HKZR donesene elektroničkim putem dana 19. studenog 2020., a sukladno članku 12. stavku 6. Poslovnika o radu Skupštine HKZR, dostavljamo vam prijedlog odluke za glasovanje elektroničkim putem:

Usvaja se prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika,
od 20.11.2020. (Klasa:  003-08/20-01/82, Urbroj: 351/01-20-1).

Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika, od  20.11.2020. (Klasa:  003-08/20-01/82, Urbroj: 351/01-20-1), kao i glasački listić, nalazi se u prilogu ovog dopisa te ste zbog hitnosti dužni glasovati najkasnije do 22. studenog 2020. Molimo elektroničko glasovanje provesti na način da se prilikom glasovanja elektroničkim putem koristi opcija „odgovori svima“, čije adrese se nalaze u ovoj elektroničkoj pošti.

Popunjeni glasački listić molimo dostaviti najkasnije do 30. studenog 2020. u Ured HKZR, odnosno poštom na HKZR, p.p. 191, 10000 Zagreb.

Obrazloženje:

Zbog nemogućnosti provođenja sjednica Skupštine u slučaju „više sile“ (epidemiološka situacija i dr.) te u slučaju drugih opravdanih razloga, dana 20. listopada 2020. pokrenut je pravni postupak donošenja novog Poslovnika o radu Skupštine HKZR. Bitnije dopune Poslovnika o radu Skupštine HKZR se odnose na prava i dužnosti delegata Skupštine, održavanje sjednica Skupštine Strukovnog razreda, rad Skupštine izvan sjednica Skupštine, održavanje Skupštine telefonskim putem ili putem internetske veze te čuvanje tajnosti podataka. Radi omogućavanja poslovanja HKZR u narednoj godini te donošenja svih bitnih odluka u nadležnosti Skupštine HKZR, upućuje se delegatima Skupštine HKZR prijedlog odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine HKZR na hitno glasovanje kao što je gore navedeno.

S poštovanjem,
Predsjednik HKZR
Goran Kutlić

Prilog: Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine HKZR 

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Hrvatska komora zdravstvenih radnika obavezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje se nalazi na adresi www.hkzr.hr.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19;

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • U većini slučajeva tekstovi su poravnati u lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale
 • Kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • Na stranicama nema video i audio sadržaja koji se sami pokreću bez interakcije korisnika
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • Stranica je responzivna i prilagođena većini na rezolucija / uređaja
 • Na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • Radi bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posvećena je pozornost razmacima među elementima na stranici te dosljednost navigacije.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.hkzr.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis,
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Djelomičan dio teksta nije poravnat u lijevo
 • Trenutno ne postoji programski dodatak „widget“  pristupačnosti koji poboljšava usklađenost sa smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
 • Stranicama se ne može promijeniti kontrast
 • Trenutno nije dostupan glasovni čitač
 • Font na stranicama se trenutno ne može povećavati / smanjivati
 • Prije ispunjavanja obrasca, korisniku bi trebala biti ponuđena upita za ispunjavanje

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika radi na uklanjanju uočenih neusklađenost i nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti naše mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaji na našim stranicama učinimo dostupnima, djelomičan sadržaj nisu u potpunosti prilagođeni najstrožim standardnima pristupačnosti. Što rezultira posljedica ne pronalaska / trenutno nepostojanja najprikladnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama naše mrežne stranice na hkzr.hr implementirat će se sve preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti, te ćemo nastojati podići razinu pristupaćnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 03. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske komore zdravstvenih radnika korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: hkzr@hkzr.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dokument u formatu za preuzimanje: Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Poštovani, objavljuje se nacrt teksta Poslovnika o radu Skupštine HKZR.  Nacrtom predmetnog akta nastoji se omogućiti donošenja odluka Skupštine van sjednica Skupštine u slučaju „više sile“ (npr. epidemiološka situacija i dr.) te u slučaju drugih opravdanih razloga.

Također, isti se nomotehnički jasnije i preglednije redefinira.
Svoje eventualne prijedloge i mišljenja u roku od 30 dana dostavite na adresu: hkzr@hkzr.hr

S poštovanjem.
Predsjednik HKZR    Goran Kutlić

PRILOG: Nacrt Poslovnika o radu Skupsštine HKZR

Sukladno upućenom dopisu od strane Predsjednika Hrvatske komore zdravstvenih radnika Stožer civilne zaštite RH uputio je Ravnateljstvu policije uputu da članovi Hrvatske komore zdravstvenih radnika koji posjeduju iskaznicu izdanu od nadležne Komore, a sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nisu dužni ishoditi e-Propusnicu.
Time članovi Komore koji napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta zbog odlaska u mjesto rada nisu obvezni podnijeti zahtjev za izdavanjem e-propusnica već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati putem svoje članske iskaznice Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
Članske iskaznice vrijede neovisno o datumu koji je naveden na njima jer je Predsjedništvo odlukom ukinulo oznaku trajnosti iskaznice, odnosno iste vrijede do opoziva. Članske iskaznice novijeg datuma izdavanja ne posjeduju rok trajanja. Ravnateljstvo policije upućeno je u navedeno.

http://www.zrtd.org/wp-content/uploads/2020/04/UPUTA-O-KRETANJU-MEDICINSKOG-OSOBLJA_2-1.pdf   

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima