Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD PDF preuzimanje na linku: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći članovima HKZR-SR MLD

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu novčane
pomoći u uvjetima kada Vlada RH donese odluku o proglašenju „katastrofe“ koja prekida
normalno odvijanje života i uzrokuje štetu većeg opsega na stambenom objektu u kojem
korisnik stanuje, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost člana HKZR-SR MLD da je sam
otkloni bez pomoći.
(2)Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
(1)Sredstva za dodjelu pomoći iz članka 1. ovog Pravilnika osiguravaju se iz sredstava
fonda za dodjelu jednokratne pomoći HKZR-SR MLD u skladu s godišnjim Financijskim
planom HKZR-SR MLD te će se dodijeliti članovima HKZR-SR MLD koji stanuju na području
koje je pogođeno „katastrofom“ iz članka 1. ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1)Novčana pomoć dodjeljuje se jednokratno.
(2)Član HKZR-SR MLD koji je pretrpio štetu iz članka 1. ovog Pravilnika, ostvaruje pravo na
dodjelu novčane pomoći u visini koju odlukom odredi Vijeće SR MLD u okviru Financijskog
plana SR MLD.
II. OVLAŠTENICI PRAVA NA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 4.
(1)Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći pripada članu HKZR-SR MLD koji:
1. je upisan u registru HKZR-SR MLD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće odobrenje za
samostalan rad (licencu),
3. je dostavio dokaz o pretrpljenoj šteti: izjava člana pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću o nastaloj šteti (koja je sastavni dio obrasca Zahtjeva/izjave za dodjelu
jednokratne novčane pomoći), snimka oštećenog stambenog objekta ili odgovarajuća
dokumentacija nadležnog tijela koju treba dostaviti u roku od 6 mjeseci od podnošenja
zahtjeva za dodjelu novčane pomoći.
III. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 5.
(1)Ovlaštenik prava na novčanu pomoć mora HKZR-SR MLD podnijeti popunjen propisani
obrazac Zahtjeva/izjave, koji je sastavni dio ovog Pravilnika te priložiti odgovarajući dokaz iz
članka 4. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika koji je osnova za traženje novčane pomoći.
(2) Zahtjevu se mora priložiti preslika osobne iskaznice i preslika IBAN tekućeg računa
ovlaštenika prava, odnosno podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
(1) Zahtjev/izjava za dodjelu novčane pomoći iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi
se u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta navedenih u odredbama ovog Pravilnika.
(2) Zahtjev/izjava se može podnijeti elektroničkim putem uz naknadno dostavljeni dokaz iz
članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.
Članak 7.
(1) O podnesenom zahtjevu za dodjelu novčane pomoći odluku donosi Vijeće SR MLD.
(2) Protiv odluke Vijeća SR MLD podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu.
(3) Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostave odluke Vijeća SR MLD.
Članak 8.
(1) Ured SR MLD vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane
pomoći.
(2) Vijeće SR MLD je obvezno podnijeti izvješće o dodjeli novčane pomoći iz članka 1. stavka
1. ovog Pravilnika Nadzornom odboru.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na zahtjeve koji su podneseni nakon stupanja na
snagu ovog Pravilnika.
(2) SR MLD isplaćuje novčane pomoći u financijskim okvirima predviđenim Financijskim
planom SR MLD za tekuću godinu, a koje ne narušavaju normalno financijsko poslovanje
HKZR-SR MLD.
(3) Isplata novčane pomoći predviđene ovim Pravilnikom realizirat će se prema redoslijedu
podnošenja, čim se za to steknu svi preduvjeti.

Članak 10.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave teksta Pravilnika na službenim mrežnim
stranicama HKZR.
Predsjednik Vijeća HKZR:
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. san. ing.
v.r.
Pravilnik je objavljen na stranici HKZR dana 20. siječnja 2021. godine te je tog datuma
stupio na snagu.

Komentari su onemogućeni.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Slažem se Ne slažem se Više informacija Postavke privatnosti Saznajte više o našim pravilima o kolačićima